บริการของเรา

งานโครงสร้าง

- โครงสร้างโรงงาน
- ต่อเติมปรับปรุงโรงงาน

ระบบไฟฟ้าโรงงาน

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง-แรงต่ำ - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ - งานเดินสาย, ท่อ, รางสายไฟ - งานติดตั้งระบบแสงสว่าง - งานระบบสายล่อฟ้า ระบบกราวด์ - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน

งานรื้อถอน ติดตั้งเครื่องจักร

- รื้อถอน เครื่องจักรในระบบเก่า
- ขนย้าย ติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ระบบเครื่องทำความเย็นด้วยน้ำเย็น
- ระบบเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเย็น
- ระบบท่อระบายความร้อน และระบบหล่อเย็น
- ระบบห้องเย็น และห้องควบคุมความสะอาด
- ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
- ระบบพัดลมระบายอากาศ
- ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

ระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย

- ระบบท่อน้ำประปาทุกชนิด - ระบบระบายน้ำฝน - ระบบระบายน้ำทิ้ง - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ - ระบบถังดับเพลิง

Our service

Structure work

- Factory Building
- Renovation work

Installation & Demolition Machine

- Demolition Old Machine
- Move & Installation Machine

Electrical work

- Low , Medium & High Voltage System
- Transformer
- Main Distribution Board , Distribution Board , Load Panel
- Cable , Wire Way , Ladder , Piping Installation
- Lighting System
- Lightning Protection and Grounding System
- Adjust Electrical System in Factory
- Renovation of electrical system

Sanitary and Fire Protection System

- Cold Water Piping Work
- Rain Water System
- Drainage System
- Waste Water Treatment System
- Fire Fighting System
- Fire Protection System

Air - Conditioning and Ventilation System

- Install Chiller Water and Piping System
- Install Air Handling Unit and Piping System
- Ducting Work & Cooling System
- Chilling Room & Clean Room
- Split Type Air Conditioning System
- Ventilation Fan
- Heat Exchanger
TOP